AUDITION

2018 TOP MEDIA GLOBAL CASTING VIETNAM

티오피미디어


Đi tượng tham gia
Sinh năm 2002 ~ 2008


Th
i hn đăng ký
T
3/8/2018 đến 31/8/2018


H
ng mc đăng ký tham d
Vocal: 1 bài hát b
t kỳ
Dance: Cover Dance và Free Dance
Band: Bài hát t
do /Bn nhc gc(nhc t sáng tác hoc ca tác gi khác phi ghi rõ h tên người sáng tác)


T
t c bài hát và bài nhy có thi lượng dài hơn 1 phút


N
i dung đăng ký(mi tài liu sau đây cn phi np đy đ)


nh chân dung và nh na phn trên
H
tên , ngày tháng năm sinh, đa ch, s đin thoi liên lc
Vocal: Video/ Link URL c
a video
Dance: Video th
y toàn thân khi nhy / Link URL ca video
Band: Video trình di
n bài hát / Link URL ca video


Cách th
c đăng ký tham d
B
n có th chn 1 trong 3 hng mc sau đây đ đăng ký tham gia


Email:
audition@itopgroup.com

FACEBOOK:https://www.facebook.com/TOPMediaAudition/
Hãy gi
i thiu bn bè bng cái tag @TOPMediaAudition


Công b
kết qu
Chúng tôi s
liên lc trc tiếp vi mi ng viên trúng tuyn


M
i thc mc xin liên h

TOP MEDIA AUDITION Facebook DM
TOP MEDIA AUDITION Twitter DM